กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 146

  เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆสไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 146 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง SALON0“ซาลง” “ห้องรับแขก แลกเปลี่ยน​ความรู้​ของชนชั้น​สูงใน ฝรั่งเศส” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

THMadmin

18 Apr 2023

การอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette”

  วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette” ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปางนำทีมวิทยากรโดย อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักด์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี ได้ร่วมให้การอธิบายถึงความสำคัญการจัดโต๊ะอาหารแบบสากล การใช้อุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด การใช้ผ้าเช็ดปาก ลำดับการวางจาน การเริ่มรับประทานอาหาร การส่งต่อจานอาหาร และการรับประทานซุป เป็นต้น และได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องปฏิบัติการการบิน Mock-up0ห้อง เฟื่องฟ้า sky lounge (ห้องรับรองผู้โดยสาร) และ ห้องเรียน Online-studio ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

THMadmin

11 Apr 2023

นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ SCG Home Experience

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ SCG0Home Experience เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับที่พักอาศัย อาทิ นวัตกรรมสำหรับกลุ่ม Active ElderlyและHealthy Concern นวัตกรรม Smart HomeและSmart Space และนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น Solar Rooftop และ กระเบื้องรักษ์โลก

THMadmin

10 Apr 2023

พิธีมอบเกียรติบัตร “หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว”

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว” ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงการอุเมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สปวอ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และความร่วมมือด้านบุคคลากรจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ) โดยมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรรวม 41 คน

THMadmin

8 Apr 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

กิจกรรม The Power of Body Language for Leaders

  เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรม Workshop ” The Power of Body Language for Leaders” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษากายเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจในฐานะผู้นำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

4 Apr 2023

สาขาวิชาธุรกิจการบินฝึกทักษะการให้บริการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning by doing รับเกียรติจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการให้บริการ กำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

THMadmin

1 Apr 2023

การเรียนการสอน วิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –02 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 63 ซึ่งการฝึกปฏิบัติภาคสนาม(ทัวร์จำลอง) กลุ่มที่ 1 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพฯ ได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมชุมชนวิถีไร่นาป่าตาล Work Shop ทำขนมตาล ชิมผลตาลจากต้นตาลและน้ำตาลสด สักการะหลวงปู่ทวด อุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ สักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำเกาะทะลุ ชมปะการังและสัตว์น้ำทะเล ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ ใส่บาตรยามเช้า ณ ชุมชนหัวบ้าน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์ไก่ ศึกษาเรียนรู้ถนนสู้ศึก ถนนแห่งประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ล่องเรือชมคลองเขาแดง“กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์” และฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง กำกับการเดินทางโดยอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และอาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ

THMadmin

31 Mar 2023

นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ Centara Watergate Pavilion Hotel Bangkok

  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรม Centara0Watergate Pavilion Hotel Bangkok  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะมาศ ศรีหล้า Director0of0Sales0มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการจัดโปรโมชั่นของโรงแรม การบริหารจัดการโรงแรมเพื่อความยั่งยืน และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Cafe9 โรงแรม Centara Watergate Hotel Bangkok

THMadmin

31 Mar 2023

รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ

  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ โดยเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เมื่อต้องจัดการกับความเครียด และส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ     รองคณบดีคณะครุศาสตร์  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

THMadmin

29 Mar 2023
1 2 3 4 5 34