โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

โครงการฝึกอบรม Table Manners & Dining Etiquettes

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรม Table Manners and Dining Etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร สำหรับนักศึกษารหัส 65  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารและการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างถูกวิธี อาทิ การแต่งกาย อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและวิธีใช้ การเลือกบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร การรับประทานอาหารประเภทต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Robert Witterwood, General Manager และวิทยากรโดย Mr. Ponpee Daithong, Learning & Development Manager ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit

THMadmin

23 Nov 2022

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”Responsible Tourism”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรการจัดการงานบริการนานาชาติ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติจาก Asst. Prof. Hiram Ting UCSI University ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าบรรณาธิการของ Journal of Responsible Tourism Management บรรณาธิการบริหาร Asian Journal of Business Research และรองบรรณาธิการ ของ Young0Consumers0มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”Responsible Tourism” แก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการงานบริการนานาชาติ และร่วมหารือเพื่อความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับนานาชาติกับผู้แทนฝ่ายวิจัยของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Dusit Bistro

THMadmin

9 Nov 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)  เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา และบุคลากรโดยการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Mike Roy Conservation Director of World Wide Fund for Nature International: WWF ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

4 Nov 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

โครงการฝึกอบรม Personality Development & Improvement

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (Personality Development & Improvement) สำหรับนักศึกษารหัส 65 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรจากอาจารย์นภัสนันท์ ประชุม และอาจารย์รตตนนภดล สมิตินันทน์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 32203 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the blind  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บันทึกเสียงอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยตัวแทนนักศึกษารหัส 65 ได้แก่ นางสาวพิชชาภา ศรีอ่อน และนางสาวณิชกานต์ คล้ายสุวรรณ ในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นแม่” และ “สายลมที่หวังดี”

THMadmin

26 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TOEIC0และรองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมชี้แจงแนะแนวการพัฒนาทักษะการเรียนเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรม Green THM ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) และ online ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

16 Aug 2022
1 2 3