พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the blind  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บันทึกเสียงอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยตัวแทนนักศึกษารหัส 65 ได้แก่ นางสาวพิชชาภา ศรีอ่อน และนางสาวณิชกานต์ คล้ายสุวรรณ ในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นแม่” และ “สายลมที่หวังดี”

THMadmin

26 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TOEIC0และรองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมชี้แจงแนะแนวการพัฒนาทักษะการเรียนเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรม Green THM ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) และ online ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

16 Aug 2022

กิจกรรมเตรียมความพร้อม “GET READY WITH PRE-EHT”

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “GET0READY0WITH PRE-EHT” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ได้ทราบถึงบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเจรจาธุรกิจ ณ ห้อง 10505 อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

16 Aug 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 “รับน้องเข้าบ้าน”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 65 “รับน้องเข้าบ้าน” โดยมีนักศึกษารหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและปฏิทินวิชาการ การฝึกประสบการณ์ระยะสั้น กิจกรรมตลอดปีการศึกษาของหลักสูตรฯ และเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และมีนักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมพาแนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

THMadmin

3 Aug 2022

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการมัธยมสู่มหาวิทยาลัย:เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และเปิดกว้างให้ครูแนะแนวสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหลักสูตร นำทีมโดยอาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ ประธานฝ่ายฯ เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมกับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษาอีกด้วย

THMadmin

27 Jul 2022

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1)

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ    บาริสต้าโปร (Latte Art Basic Level 1) ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในศิลปะการทำลายบนฟองนม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ Upskill Reskill และ NewSkill ให้กับผู้เคยเข้าร่วมอบรม Basic Barista ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดื่ม โดยอาจารย์  เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space

THMadmin

2 Jul 2022

รทบ.ร่วมแสดงผลผลิตทางการศึกษา ในโครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นตัวแทนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศที่มีส่วนร่วมในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่เวทีโลก ให้กับผู้บริหารภาครัฐในประเทศไทยใน “โครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานของโรงเรียนฯ ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

THMadmin

29 Jun 2022

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022
1 2