SDU Smart Idol 2023

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SDU Smart Idol 2023 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Speech Contest 2023, SDU VARLORANT Championship, SDU Big Show 2023, และ SDU Smart Idol 2023 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นสวนดุสิตและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SDU VARLORANT Championship รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น การแข่งขัน SDU Speech Contest 2023 และรางวัลชมเชย การแข่งขัน SDU Big Show 2023