กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เล่าให้น้องฟัง… ผู้นำ (แหละ)”

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชา 3572121 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการบุคคลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวและ 3572124 การสร้างสรรค์คอนเทนต์และภาพลักษณ์สำหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  และได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เล่าให้น้องฟัง… ผู้นำ (แหละ)” ณ ห้อง Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต