สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Slide1

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทำงานด้วยจิตบริการ สืบสานคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการ ศาสตร์ และศิลป์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาทักษะทางด้านภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2565)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกร…
อ่านต่อ

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับ…
อ่านต่อ

นักศึกษา ได้รับรางวัลทีมยอดนิยม การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ นางสาวรัตนากร ระฆังทอง นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ นางส…
อ่านต่อ

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ นางสาวรัตนากร ระฆังทอง นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ นางส…
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดประชุมคณะกรรมก…
อ่านต่อ

คุณชาณิดา จาดสี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 59

ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณอริสป์ธกานต์ เธียรไชยเกษม

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)

หน่วยงาน ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ / ดิ เอ็มโพเรียม

ส.ต.ต. พงศกร กอดีรี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพบก.ตม.2

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจภูธรภาคที่ 2

คุณสุธิดา เกษมสุข

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง Tour Opreation

หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ถิรพร แสงพิรุณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์รัตน์ชนก นิภาวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สุติมา  อ่อนแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ด้านการท่องเที่ยว