สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Slider

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทำงานด้วยจิตบริการ สืบสานคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการ ศาสตร์ และศิลป์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาทักษะทางด้านภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรม…
อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม…
อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ …
อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับพร…
อ่านต่อ

คุณชาณิดา จาดสี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 59

ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณอริสป์ธกานต์ เธียรไชยเกษม

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)

หน่วยงาน ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ / ดิ เอ็มโพเรียม

ส.ต.ต. พงศกร กอดีรี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพบก.ตม.2

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจภูธรภาคที่ 2

คุณสุธิดา เกษมสุข

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง Tour Opreation

หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ถิรพร แสงพิรุณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์รัตน์ชนก นิภาวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สุติมา  อ่อนแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ด้านการท่องเที่ยว