สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Slider

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทำงานด้วยจิตบริการ สืบสานคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการ ศาสตร์ และศิลป์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาทักษะทางด้านภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: T…
อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนฝึกทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนฝักทัก…
อ่านต่อ

คุณชาณิดา จาดสี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 59

ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณอริสป์ธกานต์ เธียรไชยเกษม

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)

หน่วยงาน ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ / ดิ เอ็มโพเรียม

ส.ต.ต. พงศกร กอดีรี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพบก.ตม.2

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจภูธรภาคที่ 2

คุณสุธิดา เกษมสุข

ปีที่สำเร็จการศึกษา 60

ตำแหน่ง Tour Opreation

หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ
อาจารย์รัตน์ชนก นิภาวรรณ
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์
ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ
อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ
อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ
อาจารย์สุติมา  อ่อนแก้ว
อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์
อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์

ด้านการท่องเที่ยว