สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

Slide5
Slide5
previous arrow
next arrow

สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ งานบริการ การสื่อสารภาษาต่างประเทศในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ และความรู้เท่าทันสถานการณ์โลก ตลอดทั้งเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยวเป็นสหวิทยาการที่ความลุ่มลึกในแต่ละศาสตร์ ซึ่งพิจารณาได้ 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ (History)
2) กลุ่มวิชาการออกแบบการบริการและการจัดการ (Service Design and Management)
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว (Sociology for Tourism)
4) กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Creativity and Innovation for Tourism)
รวมทั้งยังคงยึดความเป็นมาตรฐานของวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ศาสตร์วิชาการท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ว่าด้วย “จิ๋วแต่แจ๋ว” (Small but Smart) และจิตวิญญาณแห่งความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พ…
อ่านต่อ

โครงการปกิณกะความรู้ กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และฝ่ายทำนุ…
อ่านต่อ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชก บุญเจือ

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

ด้านการท่องเที่ยว