สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

ลงเว็บ
Slide5
previous arrow
next arrow

สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ งานบริการ การสื่อสารภาษาต่างประเทศในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ และความรู้เท่าทันสถานการณ์โลก ตลอดทั้งเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยวเป็นสหวิทยาการที่ความลุ่มลึกในแต่ละศาสตร์ ซึ่งพิจารณาได้ 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ (History)
2) กลุ่มวิชาการออกแบบการบริการและการจัดการ (Service Design and Management)
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว (Sociology for Tourism)
4) กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Creativity and Innovation for Tourism)
รวมทั้งยังคงยึดความเป็นมาตรฐานของวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ศาสตร์วิชาการท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ว่าด้วย “จิ๋วแต่แจ๋ว” (Small but Smart) และจิตวิญญาณแห่งความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)

โครงการส่งเสริมความรักชาติด้วยการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว ​ได้จัดโครงการส…
อ่านต่อ

โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธ…
อ่านต่อ

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมล…
อ่านต่อ

โครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ “เพชรพัชรีนารีศรีสยาม”

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร…
อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก…
อ่านต่อ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชก บุญเจือ

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

ด้านการท่องเที่ยว