สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

Slider

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

          หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรทางด้านธุรกิจการโรงแรม มุ่งเน้นองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน โดยประสานกับความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เน้นการฝึกประสบการณ์ที่เข้มแข็งจนได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการว่าผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

กิจกรรมการบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์เอกชัยจากศรีพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุร…
อ่านต่อ

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: T…
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรม Online เรื่อง “สื่อสารโดนใจ ใช้ภาษาเป็น มีความสามารถในการโน้มน้าว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ย…
อ่านต่อ

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวแ…
อ่านต่อ

คุณกฤษชธภณ สมานจารุวรรณ

ปีที่สำเร็จการศึกษา 55

ตำแหน่ง Duty Manager

หน่วยงาน Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

คุณศศิธร มณีอินทร์

ปีที่สำเร็จการศึกษา 57

ตำแหน่ง Guest Service Supervisor

หน่วยงาน Marriott Bangkok Sukhumvit

คุณสิริเนตร เนตรเดชา

ปีที่สำเร็จการศึกษา 58

ตำแหน่ง Waitress Balcony lounge
and Humidor

หน่วยงาน Intercontinental Hotel Bangkok

คุณก่อเกียรติ อุนาโลม

ปีที่สำเร็จการศึกษา 58

ตำแหน่ง Concierge

หน่วยงาน JW Marriott Bangkok Hotel

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

ด้านธุรกิจโรงแรม